Trends en ontwikkelingen in het basisonderwijs

Trends en ontwikkelingen in het basisonderwijs

Trends en ontwikkelingen: gesprekspunten voor het onderwijs

We hebben een aantal gesprekspunten op een rij gezet die we vaak tegenkomen als we scholen helpen bij het opstellen van een nieuw schoolplan. Deze lijst is te gebruiken als een korte checklist van punten waar je over na zou kunnen denken bij het opstellen van je schoolplan.

Adaptieve (reken)programma’s, levert het op wat we hoopten, zetten we het goed in, zijn er leerlingen die hier geen baat bij hebben?

Digitale geletterdheid, welke ontwikkelingen zijn hierin, zijn dit kansen? Meer online of juist minder?

Doelgericht werken: een overvol programma, hoe kunnen we keuzes maken? Door te kijken naar doelen? Vanuit de methode of vanuit eigen leerlijnen? Hebben we hier genoeg kennis van?

Resultaatgericht/opbrengstgericht werken, halen we de referentieniveaus, kennen we ze? Wat wordt er eigenlijk getoetst in de eindtoets, begrijpen we dat genoeg? Halen we genoeg informatie uit de toetsen? Weten we waar de leerlingen staan, willen we meer weten of is het genoeg?

Formatief handelen, minder cijfers, meer observeren en reflecteren op de doelen, werken met een portfolio.

Kindgesprekken, vaker in gesprek met kinderen, vaardig zijn hierin, dit kunnen organiseren, vanuit visie.

Administratieve processen, noteren we genoeg of juist te veel? Is er spraken van een administratieve last, zo ja, hoe kunnen we deze verminderen? Wat moeten we echt vastleggen en wat niet?

Burgerschap: doen we genoeg, wat doen we al, hoe laten we dat zien? Wat is er nodig?

Anders organiseren: minder klassikaal, meer in units of een andere vorm, wat zijn kansen en bedreigingen, wat past bij ons? En bij onze leerlingen?

Eigenaarschap van leerlingen: geven we de leerling ook verantwoordelijkheid over het leerproces, betrekken we ze voldoende, hoe is het met de zelfstandigheid van leerlingen? Hoe is de motivatie en betrokkenheid van leerlingen nu?

Ouderbetrokkenheid, hoe is het hiermee? Staan we op één lijn, of is er vaak wrijving? Wat is de rol van ouders?

Leerkrachtentekort, hoe is het hiermee, is dit een bedreiging voor onze school?

Kansengelijkheid, is deze er? Is hier verbetering nodig en mogelijk?

Thematisch werken: door in samenhang aan een thema te werken kun je hier meer uithalen, ook de teksten hierbij laten aansluiten.

Leesonderwijs, minder focus op alleen begrijpend lezen, meer lezen in samenhang. Rijke teksten, geen versimpelde teksten. Leesplezier bevorderen, hoe?

Minder woordenschatonderwijs, meer lezen, lezen, lezen en voorlezen.

Werkdruk, plezier in mijn werk, hoe is het hiermee? Zijn er stressfactoren, welke zijn dat? Werken we samen als team, voel me betrokken en gesteund door het team?

Professionaliteit leerkrachten, Is iedereen voldoende geschoold? Volgen we de ontwikkelingen? Regelmatig goede inhoudelijke opleidingen?

2023-04-10T20:26:25+02:00