Image Image Image Image Image Image Image Image Image

06 apr

Kwaliteitsbeleid en schoolplannen in het nieuwe onderzoekskader

6 april 2018 | By |

mei 2018

Het woord ‘schoolplan’ komt 33 keer voor in het nieuwe waarderingskader van de inspectie. Een heel belangrijke plek voor het schoolplan dus, tijd om eens goed te kijken wat precies de functie is van het schoolplan binnen dit nieuwe waarderingskader.

 

Opbouw onderzoekskader
Het onderzoekskader 2017 van de inspectie is opgebouwd uit het waarderingskader en de werkwijze. Het waarderingskader bevat een beschrijving van de eisen die de inspectie stelt aan de scholen. De werkwijze is de manier waarop de inspectie haar toezicht inricht. Het waarderingskader bestaat uit bij de wet geregelde deugdelijkheidseisen (de basiskwaliteit) en uit eigen aspecten van kwaliteit. De basiskwaliteit bestaat uit ‘objectiveerbare algemene kwaliteitsnormen’ zoals de inspectie dat beschrijft. Een voorbeeld daarvan is het aanbod van de scholen

OP1. Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

De basiskwaliteit wordt dan (kort samengevat) omschreven als het voldoen aan de kerndoelen voor taal en rekenen, voldoende aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie, waarbij het aanbod moet aansluiten op het niveau van de leerlingen. De leerlingen worden daarmee voorbereid op de start van het vervolgonderwijs. De leerinhouden zijn evenwichtig verdeeld over de leerjaren.

De eigen aspecten bij dit onderdeel beschrijven hoe een school het aanbod heeft geregeld wat verder gaat dan de basiskwaliteit. Als voorbeeld wordt genoemd ‘toekomstgericht aanbod’.

Zo wordt voor een aantal kwaliteitsgebieden omschreven hoe de basiskwaliteit eruit moet zien en wat mogelijke onderdelen zijn van de eigen aspecten van de school, de ambities dus die verder gaan dan het basisaanbod.

Bij de basiskwaliteit in het bovenstaande voorbeeld is de laatste zin: ‘De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan’.

Impact op het schoolplan
Deze laatste zin is wat ons betreft heel belangrijk voor de opbouw van het schoolplan. Praktisch gezien zou dit kunnen betekenen dat je het complete onderwijsaanbod en de verdeling over de leerjaren gaat omschrijven in je schoolplan. Dat zou betekenen dat hier een compleet document zou komen te liggen met een indeling van leerdoelen en verdeling over de jaren. Het gevaar is dan dat het een groot en onleesbaar document wordt.  Een andere aanpak zou kunnen zijn dat je per vakgebied opnoemt welke methodes je gebruikt. Is dat de bedoeling van het schoolplan, wordt het zo een leesbaar document of een verplicht nummer? Het schoolplan wordt op deze manier dus 33 keer genoemd in het waarderingskader!

Niet in de kast
Wij denken dat een schoolplan bestaat uit een kort overzicht van de huidige stand van zaken, met daarbij een duidelijk overzicht van de plannen, de ambities voor de komende schoolplanperiode. We willen niet terug naar de documenten met vele tientallen pagina’s tekst die, behalve misschien de inspecteur, niemand leest. Het moet een leesbaar document worden met duidelijke plannen, uitgewerkt naar concrete actiepunten.

In het geval van het voorbeeld zou je dus kunnen volstaan met een korte algemene beschrijving van het aanbod van een school, met daarbij een verwijzing naar een groter document waarin het aanbod nauwkeuriger beschreven wordt, liefst een al bestaand document. De eigen aspecten krijgen dan wat meer aandacht, daarin beschrijf je op welke manier je boven het standaard aanbod wilt uitstijgen. Beide onderdelen worden dan na een algemene inleiding afgesloten met duidelijke ambities (kort omschreven plannen) met verwijzingen naar de jaarplannen waarin dit wordt uitgevoerd.

Kort samengevat is ons advies: probeer grote stukken tekst te vermijden, beschrijf kort en bondig waar het over gaat en verwijs voor meer informatie naar de onderliggende documenten. Gebruik het schoolplan vooral voor je (verbeter)plannen!